PROJEKTY UNIJNE

PROJEKT PN. REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII- REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTO RZESZÓW
OPIS PROJEKTU
DANE OGÓLNE O PROJEKCIE
Wartość projektu: 14 657 419 PLN
Kwota dofinansowania: 12 235 959 PLN (85%
Wkład własny: 2 421 460 PLN
Okres realizacji projektu: 2008-2013
Data podpisania umowy o dofinansowanie : 31 lipca 2012 r.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Bezpośrednim celem Projektu pt. „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii” jest zwiększenie możliwości rozwojowych podkarpackich przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych poprzez zapewnienie im dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Realizacja tego celu następować będzie poprzez utworzenie w Rzeszowie bazy służącej do kształcenia praktycznego z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii wytwarzania. Baza zostanie udostępniona dla:
a) uczniów rzeszowskich szkół zawodowych (technika i zasadnicze szkoły zawodowe) w ramach systemu oświaty
b) osoby dorosłe podwyższające swoje kwalifikacje,
c) przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców w sektorach wysokiej szansy
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
Przedmiotem zaplanowanej inwestycji będzie rozbudowa, przebudowa oraz adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie, jak również jego doposażenie w maszyny, urządzenia i oprogramowanie.
PLANOWANE PRACOWNIE:
Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania,
Pracownia nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie,
Pracownia komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania,
Pracownia komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości,
Pracownia obróbki cieplnej,
Pracownia spajania i cięcia metali z warsztatem przygotowania złącz próbnych,
Pracownia nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych,
Pracownia badań materiałowych,
Pracownia nowoczesnej obróbki blach,
Pracownia mechatroniki,
Pracownia nowoczesnych powłok lakierniczych
EFEKTY PROJEKTU:
A. Podniesienie poziomu kształcenia praktycznego w zakresie dotyczącym nowoczesnych technologii wytwarzania.
B. Unowocześnienie bazy CKP w Rzeszowie dla potrzeb lokalnego regionalnego rynku pracy w zakresie nowoczesnych technologii
C. Wdrożenie nowoczesnych technologii do edukacji zawodowej
D. Zwiększenie mobilności zawodowej absolwentów, możliwości profesjonalnego przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.