WSPÓŁPRACA

W realizacji swoich zadań CKP w Rzeszowie współpracuje ze szkołami zawodowymi z terenu miasta Rzeszowa, organizacjami działających na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zasobów ludzkich, instytucjami rynku pracy, szeregiem podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych z nich należą:

– Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

– Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

– Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

– Zespół Szkół Samochodowych

– Zespół Szkół Mechanicznych

– Zespół Szkół Elektronicznych

– Zespół Szkół Energetycznych

– Zespół Szkół Technicznych

– Zespół Szkół NR1

– Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INTERPETRO”

– Wytwórnia Sprzętu komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A.

Współpraca – Dolina Lotnicza

Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” oraz szkoły z pięciu miast województwa zawiązały porozumienie CEKSO: Centrum Kształcenia Operatorów. Zadaniem CEKSO jest koordynacja kształcenia w szkołach technicznych województwa podkarpackiego z rzeczywistymi potrzebami przemysłu a w skali wieloletniej stworzenie światowej klasy Centrum Kształcenia Operatorów. Placówki oświatowe zrzeszone w CEKSO prowadzą szkolenie na poziomie średnim przyszłych pracowników firm przemysłowych Podkarpacia, głównie operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie. Każda jednostka należąca do CEKSO ma swojego patrona. Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie wspiera Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. Współpraca w ramach CEKSO pozwala na zgłębianie zagadnień związanych z wdrażaniem: narzędzi nowoczesnego zarządzania produkcją, nowoczesnych technologii wytwarzania, narzędzi ciągłego doskonalenia. Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie w ramach swojej działalności statutowej kształcąc młodzież dostosowuje formy i treści kształcenia do wymagań stawianych przyszłym pracownikom firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Placówka prowadzi również szkolenia osób dorosłych w formie kursów dyktowane aktualną potrzebą przedsiębiorstw.

Współpraca – WSK-PZL

Porozumienie współpracy zawarte pomiędzy Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. a Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie w 2005 pozwala na wzajemne świadczenie usług edukacyjnych dla pracowników rzeszowskiej WSK, nauczycieli i uczniów CKP. Strony porozumienia współpracują również przy doposażeniu sal dydaktycznych w niezbędne urządzenia, materiały, narzędzia. W ramach porozumienia:

– uruchomiono nową pracownię CNC – przy wsparciu finansowym ze strony zakładu WSK

– uzupełniliśmy pracownię obrabiarek konwencjonalnych o nowe maszyny, poprawiliśmy wyposażenie narzędziowe

– utworzyliśmy pracownię pomiarów warsztatowych

– otrzymaliśmy od WSK współrzędnościową maszynę pomiarową wysokiej klasy współpracującą z komputerem

– szkoleniami, organizowanymi przez WSK zostali objęci nauczyciele i kadra kierownicza CKP

– otrzymaliśmy konkretną pomoc materialną z WSK i „Doliny” w zakresie remontów i wyposażania pracowni CKP

– zorganizowaliśmy 12 wycieczek tematycznych do zakładu WSK

W planach jest stworzenie kolejnych pracowni, które pozwolą na kształcenie specjalistów aktualnie potrzebnych w przemyśle lotniczym – nowoczesne metody spawania, obróbka blach, procesy specjalne. Pracownie będą wyposażane przy współudziale merytorycznym WSK i z funduszy UE.

 

Współpraca z instytucjami rynku pracy

Centrum Kształcenia praktycznego współpracując z instytucjami rynku pracy prowadzi kursy organizowane dla osób dorosłych.

w 2010 roku przeszkolonych zostało na kursach z zakresu programowania i obsługi obrabiarek CNC ok.100 osób.

Prowadzimy szkolenia dla osób kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zawartych umów trójstronnych o świadczeniu usług.

Współpraca z Okręgową komisją egzaminacyjną

Na podstawie zawartego porozumienia o współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie pełni rolę Regionalnego Ośrodka Wspierania Egzaminów Zawodowych. Zakresem działalności jest branża elektryczna.

Centrum Kształcenia Praktycznego współpracuje w zakresie:

a) weryfikacji ośrodków egzaminacyjnych

b) organizacji egzaminów zawodowych

c) prowadzenia kursów dla egzaminatorów

d) koordynowania działań ośrodków egzaminacyjnych

e) standaryzacji arkuszy egzaminacyjnych