Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego lub jest on nieprawidłowy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roman Paśko.
 • E-mail: romanpasko@ckp.resman.pl
 • Telefon: 17 854 35 45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45b, 35-078 Rzeszów

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Hetmańskiej, główne zlokalizowane po stronie zachodniej budynku i dodatkowe po stronie wschodniej. Wejścia do budynku są bezstopniowe. Budynek jest jednokondygnacyjny, sekretariat znajduje się po lewej stronie korytarza prowadzącego od wejścia głównego.

Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Samochodowe Warsztaty Szkoleniowe „Sawas”, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Warszawskiej, główne zlokalizowane po stronie południowej budynku i dodatkowe po stronie północnej. Do wejścia głównego prowadzą schody, wejście dodatkowe jest bezstopniowe.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń administracyjno – biurowych korytarza, prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.