Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2023

Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego

www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

Telefon: 17 87 54 100

Fax: 17 87 54 100

E-mail: umrz@erzeszow.pl

www.rzeszow.pl

Okres realizacji projektu: od: 2021-06-01 do: 2023-06-30
Nr identyfikacyjny projektu: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16
Wartość całkowita projektu: 4 982 662,30 zł
Kwota dofinansowania z UE: 4 235 262,95 zł

Opis projektu:

Cel główny projektu zdefiniowano jako „Wzrost jakości kształcenia i poprawa jakości szkolnictwa zawodowego w 9 SZiPKZ w Rzeszowie poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy, a także przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 w okresie do 30.06.2023”. Projekt dedykowany jest dla 9 SZiPKZ, ich uczniów, nauczycieli i otoczenia społ-gosp.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Kursy prowadzenia nauczania w formie zdalnej dla nauczycieli wraz z zakupem doposażenia.
2. Kursy i szkolenia doskonalenia dla nauczycieli.
3. Kursy zawodowe dla uczniów.
4. Organizacja staży u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów.
5. Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych.

Efekty realizacji projektu:

Zaplanowano, że w rezultacie realizacji projektu nastąpi:

  • podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez poprawę kompetencji nauczycieli, udoskonalenia umiejętności w stosowaniu metod
  • uzupełnienie kwalifikacji uczniów, dzięki czemu nastąpi podniesienie zdawalności egzaminów i wzrost zatrudnienia w zawodzie (przygotowanie uczniów do efektywnego wejścia na rynek pracy)
  • stworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach metod nauczania
  • dzięki nowemu doposażeniu pracowni warunki kształcenia zawodowego będą odzwierciedlały rzeczywiste warunki pracy
  • udoskonalenie u nauczycieli kompetencji w obsłudze aplikacji na platformie Microsoft 365 – Office365, poprawa nauczania na odległość (nauczanie zdalne)
  • dzięki odbytym stażom w nowoczesnych, pełnych innowacji firmach, uczniowie poznają środowisko pracy, staną się konkurencyjni na rynku pracy.